Кориснички сервис - Поштански речник

A

Адресована пошиљка

Адресована пошиљка је пошиљка која садржи адресу примаоца или другу ознаку којом се неспорно може утврдити прималац.

Аверс

Аверс је предња страна новчанице, медаље, поштанске марке или филателистичке целине.

Аманет, аманетник

Аманет, аманетник (завет, обавеза) је у време владавина Турака и касније, била поштанска новчана пошиљка, новчано писмо или књига (протокол) у коју су се заводиле поштанске новчане пошиљке.

Аманетни конац

Аманетни конац (трака) је кончана трака, обично у боји националне заставе којом се, прошивањем свих његових страна, осигуравао аманетник, на крају печаћен црвеним печатним воском.

Амбуланса, амбулантна кола.

Амбуланса (амбулантна кола) је била поштанско возило за превоз поштанских пошиљака.

Амбуланса (железничка) – путујућа пошта

Путујућа пошта је била поштанско возило за превоз поштанских пoшиљака железницом или посебно уређен поштански вагон.

AR ознака

AR” је ознака за пошиљку са повратницом. Ознака или налепница „AR” ставља се у горњи леви угао адресне стране или се на одговарајући начин обележава на пратећој документацији пошиљке.

Б

Бар код

Бар-код је машински читљив универзални производни код. Бар-кодови се читају помоћу скенера, који прелази преко кода и региструје Универзални производни код (УПК). Ширина сваке црне линије и бели простор између њих представља једну од цифара које чине УПК.

В

Вестерн Јунион – новчана дознака

Начин на који се чита ознака бренда Western Union, односно услуге која подразумева најбржи међународни трансфер новца. Новац се на овај начин може послати у/из преко 200 земаља света. Услуге Вестерн Јунион-а Пошта пружа искључиво у динарима. Накнаде за услуге се обрачунавају по ценовнику Вестерн Јунион-а и плаћа их искључиво пошиљалац.

Виша сила

Виша сила је стварни догађај који се није могао предвидети, нити избећи или отклонити.

Вредносна пошиљка

Вредносна пошиљка је регистрована пошиљка која је осигурана до висине вредности означене од стране пошиљаоца.

Г

Груписање пошиљака (Consignment)

Consignment (груписање пошиљака) је отпрема већег броја пошиљака једног пошиљаоца за једног или више прималаца.

Д

Давалац поштанских услуга

Давалац поштанских услуга је лице које је овлашћено да обавља поштанске услуге према Закону.

Директна пошта

Директна пошта је пошиљка која садржи идентичне маркетиншке или пропагандне материјале који се шаљу великом броју прималаца и нема карактер личног дописивања.

Може бити адресована директна пошта, када садржи пуно име и презиме односно, назив и адресу примаоца и неадресована, када не садржи име, презиме и адресу примаоца, али се дистрибуира циљном сегменту.

Дописница

Дописница је нековертирана пошиљка масе до 20 грама. Најмање димензије дописнице су 90 мм x 140 мм, а највеће 120 мм x 235мм.

ДТС (СДР) – DTS - Droits de tirage spéciaux (SDR - Special drawing right)

ДТС (СДР) је специјално право вучења. Новчана јединица у коју све земље прерачунавају означене вредности на пошиљкама у међународном саобраћају (раније је исту сврху имао златни франак).

Јавно предузеће „Пошта Србије” објављује списак земаља са којима имамо размену међународних пошиљака са означеном вредношћу и максималан износ у ДТС-у (СДР-у).

Ђ

Нема појмова који почињу словом Ђ.

Е

Електронски потпис

Електронски потпис је скуп података у електронском облику који су придружени или су логички повезани са електронским документом и који служе за идентификацију потписника.

Електронски сертификат

Електронски сертификат је електронски документ којим се потврђује веза између података за проверу електронског потписа и идентитета потписника.

Електронски сервиси

Електронски сервиси су услуге које обухватају електронски пријем, пренос и уручење свих електронски сертификованих пошиљака.

Експрес услуге

Експрес услуге су услуге које обезбеђују најкраћи, гарантовани, рок преноса пошиљака у унутрашњем и очекивано време уручења у међународном саобраћају. Пошта Србије својим корисницима нуди Пост-експрес услугу у унутрашње и ЕМС услугу у међународном поштанском саобраћају.

Ж

Нема појмова који почињу словом Ж.

З

Закључак

Закључак је једнократно отпремање поштанских пошиљака. Закључак може бити сачињен од једне или више врећа са поштанским пошиљкама. Постоје редовни, али и ванредни закључци који се сачињавају када су примљене изузетно велике количине пошиљака.

Збирни поштански сандучић

Збирни поштански сандучић је сандучић који се користи за пријем и уручење поштанских пошиљака на фреквентним локацијама на којима је лоциран велики број правних лица у градској средини, док се у руралним срединама поставља уз пут или на раскрсници, односно на погодном месту за кориснике који су удаљени од насељених места.

И

Идентификациони знак

Идентификациони знак је графички симбол и/или скуп карактера који на јединствен начин идентификују одређеног поштанског оператора.

Изменична пошта

Изменична пошта је пошта која обавља послове приспећа и отпреме поштанских пошиљака у међународном саобраћају.

Ј

Јавни поштански оператор

Јавни поштански оператор је давалац поштанских услуга са обавезом пружања универзалне поштанске услуге и ексклузивним правом на обављање резервисаних услуга.

Јединица поштанске мреже (пошта)

Јединица поштанске мреже (пошта) је место где се обављају поштанске услуге. Јединица поштанске мреже јавног поштанског оператора мора бити дефинисана називом и поштанским бројем.

К

Кеш експрес

Кеш експрес је услуга Поште која омогућава исплату готовине на адреси власника текућег рачуна отвореног код Банке Поштанске штедионице. Услуга се иницира позивом на број 011 3210 123. Рок за исплату је три сата или у заказано време.

Кореспонденција

Кореспонденција је преписка између пошиљаоца и примаоца.

Корисник поштанске услуге

Корисник поштанске услуге је правно или физичко лице које користи поштанске услуге, пошиљалац или прималац.

Кућни сандучић

Кућни сандучић је средство поштанске мреже, које се користи за уручење писмоносних пошиљака примаоцу.

Квалификовани електронски потпис

Квалификовани електронски потпис је електронски потпис којим се поуздано гарантује идентитет потписника, интегритет електронских докумената и онемогућава накнадно порицање одговорности за њихов садржај.

Л

Лежарина

Лежарина је новчани износ који плаћа прималац пакета или одређених категорија писмоносних пошиљака као накнаду за чување његових пошиљака у испоручним поштама.

Љ

Нема појмова који почињу словом Љ.

М

Машина за означавање поштарине (франко машина)

Машина за означавање поштарине (франко машина) је рачунарски или други уређај, чији се отисак употребљава уместо поштанске марке као знак да је поштарина плаћена.

Мензулана

Мензулана (ређе мезулана, мезилана) је била станица на саобраћајници којом су ишли коњаници курири – татари. Организовањем регуларног поштанског саобраћаја у Србији, постају стационарне поштанске јединице.

М врећа

„М” врећа су тисковине које исти пошиљалац отпрема у већим количинама истом примаоцу у међународном поштанском саобраћају и могу се ставити у једну или више врећа. Најмања маса „М” вреће је 2 kg, а највећа 30 kg.

Међународна поштанска упутница

Услуга пријема и слања новца за земље са чијим овлашћеним поштанским операторима Пошта Србије има закључен уговор. Уплата и исплата обављају се у динарима у складу са курсном листом коју примењује Пошта Србије.

Н

Нерезервисане поштанске услуге

Нерезервисане поштанске услуге обухватају поштанске услуге из домена универзалне поштанске услуге које превазилазе утврђене лимите по маси и/или цени за резервисане услуге и све друге поштанске услуге, укључујући и услуге додатне вредности.

Њ

Нема појмова који почињу словом Њ.

О

Општи услови за обављање поштанских услуга

Општи услови за обављање поштанских услуга су услови под којима поштански оператори обављају поштанске услуге и доноси их Агенција надлежна за поштанске услуге.

Откупна пошиљка

Откупна пошиљка је регистрована пошиљка која се уручује примаоцу, уз претходну наплату откупног износа у корист пошиљаоца те пошиљке.

П

Пакет

Пакет је затворена пошиљка са и без означене вредности која садржи робу и друге предмете. Збир дужине и обима пакета на најширем месту попречно може бити највише 300 цм, с тим што највећа димензија не може бити већа од 150 цм. Највећа маса пакета може бити 31,5 килограм. Пакети масе преко 20 килограма предају се само у одређеним поштама или пословним просторијама корисника по уговореним условима.

Пакетска адресница

Пакетска адресница је образац који се попуњава приликом предаје пакета у унутрашњем саобраћају. Адресница прати сваки пакет и садржи све основне податке о пошиљаоцу и примаоцу, као и масу и захтеване посебне услуге. Пакет у међународном саобраћају прате Спроводница и Царинска декларација.

Печатни восак

Печатни восак је лако топљив црвени восак који се може користити за затварање (печаћење) пошиљака са означеном вредношћу.

Печатњак

Печатњак је нарочито обликована метална плочица са дршком (или на прстену), на којој је угравиран знак, слово или неки други симбол; служио је за печаћење писама и других докумената. Печатњак је претеча данашњег поштанског жига.

Писмо

Писмо је свако писано саопштење у затвореном омоту (коверту), као и свака друга пошиљка која, у погледу масе и димензија, одговара условима за писмо, уколико и не садржи писано саопштење.Може бити масе највише до 2 кг. Најмање димензије писма су 9 цм x 14 цм. Збир дужине, ширине и висине писма може бити до 90 цм, с тим што највећа од те три димензије може бити до 60 цм.

Пријем писама обавља се на шалтерима пошта, а уколико нема неку посебну услугу и има налепљену марку довољне вредности, може да се убаци и у поштански сандучић.

Писмоносне пошиљке

Писмоносне пошиљке су пошиљке које подразумевају: кореспонденцију, штампане ствари, робу и друге предмете. То су писмо, дописница, тисковина, адресована директна пошта, електронска пошта и секограм.

Посебне услуге

Посебне услуге су услуге којима пошиљалац захтева посебан поступак са пошиљком у свим или појединим фазама обављања поштанских услуга.

Посебни услови за обављање поштанских услуга

Посебни услови за обављање поштанских услуга су услови поштанског оператора усаглашени са законом и међународним стандардима. Јавно су објављени.

Пост-експорт – извоз робе (Post Export)

Услуга Пост-експорт – извоз робе је поштанска услуга у међународном саобраћају коју Пошта пружа правним лицима и предузетницима у свим поштама у Србији.

Пост-експрес (Post Express)

Пост-експрес је курирски сервис Поште, који корисницима омогућава најбржи и најсигурнији пренос и уручење пошиљака у прописаним и гарантованим роковима.

Пријем Пост-експрес пошиљака организује се:

  • посредством курира у преко 100 градова, на адреси коју корисник одреди, позивом на јединствене телефонске бројеве 011 3607 607 и 0800 100 808;
  • предајом пошиљака на шалтерима одређених пошта широм Србије.

Пост-рестант

„Пост-рестант” је ознака која указује да се пошиљка не доставља примаоцу на кућну адресу, већ да је предвиђено да му буде испоручена у пошти. Ознака „пост-рестант” мора бити наглашена у адреси на адресној страни. Ове пошиљке се чувају у одредишној пошти до 30 дана.

Пост-шпед

Пост-шпед је услуга поштанске шпедиције, којом се једноставно и лако спроводи царински поступак при извозу и увозу пошиљака које подлежу царинском надзору и девизној контроли. Пост-шпед има испоставе у Београду, Новом Саду и Нишу.

Пошиљалац

Пошиљалац је правно или физичко лице које шаље поштанску пошиљку и које је носилац свих права и обавеза из уговора по приступу, до прописног уручења поштанске пошиљке.

Пошиљка са личним уручењем примаоцу

Пошиљка са личним уручењем примаоцу је посебна услуга која подразумева уручење пошиљке искључиво примаоцу, односно старатељу.

Пошиљка са плаћеним одговором

Пошиљка са плаћеним одговором је услуга намењена правним лицима која шаљу своје каталоге, брошуре, упитнике, анкете и други рекламни материјал на велики број различитих адреса очекујући повратне одговоре. Поштарину за плаћене одговоре не плаћа пошиљалац већ прималац – правно лице, у складу са закљученим уговором. За коришћење ове услуге правно лице треба да отвори поштански преградак, у некој од испоручних пошта, на који ће стизати плаћени одговори.

Пошиљка са потврђеним уручењем

Пошиљка са потврђеним уручењем је пошиљка за коју давалац поштанских услуга издаје пошиљаоцу потврду о пријему, а примаоцу се уручује уз потврђење пријема.

Пошиљка с означеном вредношћу

Пошиљка са означеном вредношћу је вредносно писмо, Пост-експрес или пакет на којима пошиљалац означава вредност садржаја.

Пошиљка с повратницом

Пошиљка са повратницом је пошиљка за коју пошиљалац, након њеног уручења, добијa документ (повратницу) на коме се налазе подаци о датуму уручења и потпис примаоца.

Поштанска марка

Поштанска марка је поштанска вредносница, односно средство плаћања и наплате поштанске услуге.

Поштанска мрежа

Поштанску мрежу сачињавају јединице поштанске мреже и ресурси које поштански оператор користи за обављање поштанских услуга.

Поштанска упутница

Услуга која омогућава правном или физичком лицу да пошаље новац примаоцу (физичком лицу) на било којој адреси у Србији.

Поштанске пошиљке

Поштанске пошиљке су писмоносне пошиљке, пакети, упутнице и друге пошиљке, на којима је означена адреса или које су на други начин означене тако да се неспорно може утврдити прималац.

Поштанске услуге

Поштанске услуге су услуге које обухватају пријем, пренос (прерада и превоз) и уручење поштанских пошиљака.

Поштански адресни код (ПАК)

Поштански адресни код (ПАК) је шестоцифрени број који означава део улице у који поштар долази да би уручио пошиљку примаоцу и прецизније одређује локацију за уручење пошиљака, у односу на адресовање када се уписује само поштански број.

Поштански број

Поштански број је знак састављен од бројки, који замењује односно допуњује назив јединице поштанске мреже. Исти поштански број не могу имати две или више пошта. Поштански број је саставни део адресе. Поштански број је састављен од пет бројки и свака има одређено значење.

Поштански преградак

Поштански преградак је одређени простор у пошти преко кога се обавља испорука пошиљака за кориснике који су се определили за такав начин уручења пошиљака.

Поштански сандучић

Поштански сандучић је сандучић у који корисници могу убацити нерегистроване писмоносне пошиљке како би их давалац поштанских услуга уручио примаоцима.

Поштански оператор

Поштански оператор је домаће или страно лице које је непосредни давалац поштанских услуга.

Поштански жиг

Поштански жиг је средство рада сваке поште, чији се облик, величина, начин израде и материјал, као и подаци које садржи утврђују Техничким условима. Свака пошта има најмање један жиг, који служи за жигосање, односно означавање пошиљака, докумената уплата и исплата, као и поштанских и рачунских исправа. На жигу су угравирани број и назив поште, словна ознака, а у средини жига се налазе нумеричке ознаке које означавају дан, месец, годину и час употребе.

Жигови могу бити редовни, пригодни, машински, терминални и други.

Поштарина

Поштарина је цена коју корисник плаћа за обављање поштанске услуге.

Потраживање

Потраживање је поступак у коме корисник поштанске услуге или друго овлашћено лице може да оствари надокнаду штете и друга потраживања у складу са Законом.

Потврда о пријему пошиљке

Потврда о пријему пошиљке је образац који се попуњава приликом предаје регистрованих поштанских пошиљака. Подаци на потврди о пријему пошиљке морају бити истоветни подацима на пошиљци: прималац, откупни износ, вредност пошиљке, посебне услуге. Пошиљалац потписује и задржава ову потврду као доказ да је пошиљка примљена.

Препоручена писмоносна пошиљка

Препоручена пошиљка је регистрована писмоносна пошиљка, без означене вредности, за коју се пошиљаоцу издаје потврда о пријему пошиљке, а примаоцу се уручује уз потврђење пријема. Препоручена пошиљка се евидентира у свим фазама обављања поштанских услуга, па је могуће њено електронско праћење на сајту Поште или позивањем информативног сервиса на број 0700 100 300.

Превоз и складиштење робе

С обзиром на дугогодишњу традицију, искуство, модерне транспортне и складишне капацитете које поседује, Пошта корисницима нуди савремена логистичка решења у виду интегрисаних логистичких решења и потпуне подршке у управљању процесом снабдевања.

Пријем поштанских пошиљака

Пријем поштанских пошиљака подразумева преузимање поштанских пошиљака од корисника поштанских услуга у пошти, на адреси пошиљаоца, посредством поштанских сандучића, збирних сандучића и сл.

Прималац

Прималац је правно или физичко лице на које је поштанска пошиљка адресована и којем се пошиљка уручује на основу налога пошиљаоца.

Р

Регистрована пошиљка

Регистрована пошиљкa је пошиљка о којој поштански оператор води посебну евиденцију и издаје потврду о пријему.

Реверс

Реверс је полеђина новчанице, медаље, поштанске марке или филателистичке целине.

Резервисане поштанске услуге

Резервисане поштанске услуге су услуге које држава гарантује поштанском оператору универзалне поштанске услуге, као ексклузивна права у оквирима одређеног лимита по маси и цени.

С

Секограм

Секограм је пошиљка за слепа лица и подразумева преписку, литературу у било ком облику, укључујући звучне записе намењене искључиво потребама слепих или слабовидих особа, као и опрему и материјале сваке врсте направљене или прилагођене превазилажењу проблема слепила.

У знак солидарности са слепим лицима поштарина се не наплаћује.

Судско писмо

Судско писмо је писмо које садржи судска писмена и писмена у управном и прекршајном поступку, као што су позиви, решења, одлуке, закључци и други службени списи које шаљу судови, јавна тужилаштва, органи за прекршаје, војне установе и други државни органи, када поступају у наведеним поступцима.

Суруџија

Суруџија (пратилац, пратник) је било лице овлашћено да на делу пута прати курира-татарина, од једне до следеће мензулане, преузима пошиљке за своје подручје, предаје татарину пошиљке са свога подручја, обезбеђује храну и смештај куриру, као и замену коња којег је татарин користио до следеће мензулане.

Т

Т&Т систем (track&trace)

Т&Т систем (track&trace) је информатички алат за праћење пошиљке. Т&Т омогућава кориснику да добије информацију о статусу пошиљке, ако је за исту предвиђена ова врста услуге.

„Т” жиг (недовољна такса)

Уколико је у горњем делу адресне стране пошиљке отиснут жиг „Т”, значи да није довољно плаћена поштарина.

Тајност података

Тајност података подразумева заштиту личних података, поверљивост пренетих или меморисаних података и заштиту приватности.

Тарифни став

Тарифни став је унапред одређена категорија поштанских пошиљака за које поштански оператор утврђује цену.

Тисковина

Тисковина или штампана ствар је oтворена пошиљка која садржи књиге, новине, часописе и друге штампане садржаје који немају обележја личног дописивања и одштампане су у више истоветних примерака на папиру, картону или другом материјалу. Тисковина може садржати и рачун, поруџбеницу, отпремницу, уплатницу, магнетни медиј, компакт диск и слично, који чине саставни део пошиљке. Тисковине носе ознаку „Тисковина” или „Imprime”. Димензије тисковине су као и за писмо. Могу бити масе до 5 кг у унутрашњем саобраћају и 2 кг у међународном саобраћају. Изузетно у унутрашњем саобраћају могу се примати тисковине и до 10 кг, на основу закљученог уговора.

Телеграм

Телеграм је писано саопштење које се предаје на посебном обрасцу „Полазни телеграм“ у јединици поштанске мреже или позивањем Контакт центра за пријем телеграма телефоном, преноси електронски и уручује примаоцу на означеној адреси.

Ћ

Нема појмова који почињу словом Ћ.

У

Уговор по приступу

Уговор по приступу је уговор без писаног облика, који се сматра закљученим у тренутку кадa давалац поштанских услуга преузме поштанску пошиљку, а њиме се уређују међусобна права и обавезе пошиљаоца и даваоца поштанских услуга.

Универзална поштанска услуга

Универзална поштанска услуга представља скуп поштанских услуга које се константно обављају на територији Републике Србије, под једнаким условима за све кориснике, у оквиру прописаног квалитета и по приступачним ценама.

Уручење пошиљке

Уручење пошиљке је уручење поштанске пошиљке примаоцу или другој овлашћеној особи у пошти, на адреси примаоца, пoсредством кућног сандучића и сл.

Услуге додатне вредности

Услуге додатне вредности су поштанске услуге намењене корисницима који имају посебне захтеве у погледу квалитета поштанских услуга и начина преноса (време и место пријема и/или уручења, брзина преноса, електронско праћење и лоцирање пошиљака итд.).

Ф

ФДЦ

ФДЦ – FDC (First Day Cover) је посебан пригодан коверат снабдевен одговарајућом марком, отиском пригодног поштанског жига и пратећим цртежима и текстовима. Издаје се првог дана пуштања у продају неке марке, серије марака или спомен блока.

Филателија

Појам филателија подразумева сакупљање, чување, проучавање и излагање поштанских марака, целина и других филателистичких објеката.

Х

Нема појмова који почињу словом Х.

Ц

Ценовник поштанских услуга

Ценовник поштанских услуга је попис цена поштанских услуга према коме давалац поштанских услуга наплаћује услуге.

Ч

Нема појмова који почињу словом Ч.

Џ

Нема појмова који почињу словом Џ.

Ш

Нема појмова који почињу словом Ш.