Пуномоћје за уручење поштанских пошиљака - Опште одредбе

Пуномоћје за уручење поштанских пошиљака

Пуномоћје се може издати за уручење свих пошиљака, за поједине врсте поштанских пошиљака или за појединачну пошиљку.

У пошти се прихвата пуномоћје:

  • оверено од стране јавног бележника и других надлежних органа;
  • дато на поштанском обрасцу „Пуномоћ“ (образац П-71);
  • дато на меморандуму правног лица.

 Преузмите поштански образац „Пуномоћ“ (образац П-71)

Пуномоћје мора садржати име и презиме даваоца пуномоћја, број важеће личне исправе даваоца пуномоћја, својеручни потпис даваоца пуномоћја, име, презиме и број важеће личне исправе лица које се опуномоћује (у даљем тексту: пуномоћник), садржај овлашћења који се односи на обим датог овлашћења и временски период важења уколико се не односи на конкретну пошиљку.

Један примерак пуномоћја се обавезно депонује у пошти, а пријем и евидентирање пуномоћја се наплаћује по ценовнику.

Пуномоћје које издаје правно лице/предузетник (у наставку: правно лице), даје се на меморандуму правног лица или на обрасцу „Пуномоћ“ (образац П-71), уз обавезан својеручни потпис регистрованог законског (статутарног) заступника правног лица, заступника огранка или другог регистрованог заступника у правном лицу, у складу са пренетим овлашћењем (у даљем тексту: заступник правног лица) и отисак печата тог правног лица, уколико то правно лице у свом пословању употребљава печат.

Изузетно, уколико правно лице у свом пословању не употребљава печат, пуномоћје које даје правно лице, издато на меморандуму правног лица или на обрасцу „Пуномоћ“ (образац П-71) и својеручно потписано од стране заступника тог правног лица, обавезно се предаје са једним од следећа три документа која садрже податак о регистрованом заступнику правног лица:

  • Извод о основним регистрованим подацима правног лица, штампаним са интернет странице одговарајућег регистра, који садржи датум штампе;
  • копијом оригиналног примерка Извода о регистрацији правног лица;
  • копијом оригиналног примерка Решења о упису/регистрацији заступника правног лица.

Сва три наведена документа не смеју бити старија од 5 (пет) дана од дана предаје пуномоћја пошти. По потреби, уз пуномоћје се прилаже и одговарајући документ о преносу овлашћења.

Пуномоћје је потребно сачинити у два или више истоветних примерака, у зависности од броја пуномоћника. Један примерак тог пуномоћја депонује се у пошти у којој је пуномоћје издато, а сваки пуномоћник задржава примерак за себе. Број пуномоћника није ограничен.

Када се пуномоћје издаје у пошти, на обрасцу „Пуномоћ“ (образац П-71), није неопходно присуство пуномоћника. Давалац пуномоћја ће запосленом у пошти дати неопходне податке пуномоћника (име и презиме, регистарски број идентификационог документа, односно важеће личне исправе пуномоћника), који ће бити уписани у образац пуномоћја, поред имена и презимена пуномоћника. Пуномоћнику се један примерак пуномоћја уручује приликом реализације услуге по том пуномоћју, а након доказивања идентитета пуномоћника, на основу важеће личне исправе, чији је регистарски број наведен у пуномоћју. У случају да је пуномоћје правног лица дато на меморандуму тог правног лица, пуномоћник је дужан и да се својеручно потпише на одговарајућем обрасцу поште.

Када пуномоћје издаје правно лице на обрасцу „Пуномоћ“ (образац П-71) и попуњава га у просторијама правног лица, заступник правног лица није у обавези да долази у пошту. У том случају, пуномоћник уз то пуномоћје у пошти депонује одговарајући документ ради утврђивања својства даваоца пуномоћја (да ли је давалац пуномоћја заступник правног лица), уз доказивање свог идентитета.

Пуномоћје се не може издати лицу које нема пословну способност, лицу које је неписмено или се не може потписати.

Уколико корисник поштанског прегратка опуномоћи једно или више лица за преузимање пошиљака из поштанског прегратка, пуномоћје се, по правилу, издаје за уручење свих врсти пошиљака.

Пуномоћје дато на поштанском обрасцу „Пуномоћ“ (образац П-71) и пуномоћје правног лица издато на меморандуму правног лица важе до рока који је у њима назначен, а најдуже до истека календарске године у којој су издата, уколико није наступио неки од других законом прописаник разлога за отказ пуномоћја пре рока који је у њима назначен, у ком случају давалац пуномоћја мора депоновати нова пуномоћја, чији се пријем и евидентирање, такође, наплаћују по ценовнику.

Пуномоћје оверено од надлежних органа и служби, важи за време које је у њему означено.

Пуномоћје престаје да важи истеком рока на које је издато, опозивом од стране даваоца пуномоћја, смрћу даваоца пуномоћја или пуномоћника, постављањем старатеља даваоцу пуномоћја, односно из других разлога прописаних законом.

Уколико је давалац пуномоћја једним пуномоћјем опуномоћио два или више лица, а жели да промени или опозове неког од тих лица, дужан је да опозове то пуномоћје у целости и депонује ново пуномоћје.

Уколико давалац пуномоћја опозове издато пуномоћје, дужан је да о томе писаним путем обавести пошту код које је пуномоћје депоновао.

У случају губитка пуномоћја, пуномоћник је дужан да писаним путем обавести пошту код које је примао пошиљке. На исти начин дужан је да поступи и давалац пуномоћја, уколико је о губитку пуномоћја обавештен од пуномоћника. Давалац пуномоћја, у том случају, даје пуномоћнику ново пуномоћје, уколико то и даље жели.

Пуномоћје за предају поштанских пошиљака

Правно лице – пошиљалац поштанских пошиљака, које предаје поштанске пошиљке по уговору, а у свом пословању не употребљава печат, у обавези је да опуномоћи једног или више запослених у том правном лицу, који ће потписивати Пријемну књигу-лист на за то предвиђено место. Ово пуномоћје издаје се на меморандуму правног лица и исто мора садржати име и презиме и број важеће личне исправе заступника правног лица, својеручни потпис заступника правног лица, име, презиме и број важеће личне исправе лица које се опуномоћује, садржај овлашћења који се односи на обим датог овлашћења, временски период важења, број уговора и потпис лица које се овлашћује за потписивање Пријемне књиге-лист. Овако сачињено пуномоћје обавезно се предаје са једним од следећа три документа која садрже податак о регистрованом заступнику правног лица:

  • Извод о основним регистрованим подацима правног лица, штампаним са интернет странице одговарајућег регистра, који садржи датум штампе;
  • копијом оригиналног примерка Извода о регистрацији правног лица;
  • копијом оригиналног примерка Решења о упису/регистрацији заступника правног лица.

Сва три наведена документа не смеју бити старија од 5 (пет) дана од дана предаје пуномоћја пошти. По потреби уз пуномоћје се прилаже и одговарајући документ о преносу овлашћења.

Пријем и евидентирање ових пуномоћја се не наплаћује. У случају опозива пуномоћја или измене лица овлашћених за потписивање Пријемне књиге-лист, правно лице је у обавези да писаним путем обавести пошту код које предаје пошиљке и изда ново пуномоћје.

Повезане услуге и информације