Пуномоћје за уручење поштанских пошиљака - Опште одредбе

Пуномоћје за уручење поштанских пошиљака

Пуномоћје се може издати за уручење свих пошиљака, за поједине врсте поштанских пошиљака или за појединачну пошиљку.

У пошти се прихвата пуномоћје:

  • оверено од стране јавног бележника и других надлежних органа;
  • дато на поштанском обрасцу „Пуномоћ“ (образац П-71).

Преузмите поштански образац „Пуномоћ“ (образац П-71).

Пуномоћје мора садржати име и презиме даваоца пуномоћја, број важеће личне исправе даваоца пуномоћја, својеручни потпис даваоца пуномоћја, име, презиме и број важеће личне исправе лица које се опуномоћује (у даљем тексту: пуномоћник), садржај овлашћења који се односи на обим датог овлашћења и временски период важења уколико се не односи на конкретну пошиљку.

Један примерак пуномоћја обавезно се депонује у пошти, а пријем и евидентирање пуномоћја се наплаћује по ценовнику.

Пуномоћје које се издаје на обрасцу „Пуномоћ“ (образац П-71), потребно је сачинити у два или више истоветних примерака, у зависности од броја пуномоћника. Један примерак тог пуномоћја депонује се у пошти у којој је пуномоћје издато, а сваки пуномоћник задржава примерак за себе. Број пуномоћника није ограничен.

Када се пуномоћје издаје у пошти, на обрасцу „Пуномоћ“ (образац П-71), није неопходно присуство пуномоћника. Давалац пуномоћја ће запосленом у пошти дати неопходне податке пуномоћника (име и презиме, регистарски број идентификационог документа, односно важеће личне исправе пуномоћника), који ће бити уписани у образац пуномоћја, поред имена и презимена пуномоћника. Пуномоћнику се један примерак пуномоћја уручује приликом реализације услуге по том пуномоћју, а након доказивања идентитета пуномоћника.

Пуномоћник је, приликом доласка у пошту, у циљу реализације услуге по пуномоћју, у обавези да докаже свој идентитет на основу важеће личне исправе, чији је регистарски број наведен у пуномоћју.

Уколико је давалац пуномоћја неписмен или због телесних недостатака или других разлога не може да стави свој потпис на „Пуномоћ“, давање пуномоћи потврдиће својим потписом сведок, а запослени у пошти ће у том случају на „Пуномоћ“ уписати податке из личне исправе даваоца пуномоћја и сведока.

Пуномоћје се не може издати лицу које нема пословну способност, лицу које је неписмено или се не може потписати.

Уколико корисник поштанског прегратка опуномоћи једно или више лица за преузимање пошиљака из поштанског прегратка, пуномоћје се по правилу, издаје за уручење свих врста пошиљака.

Пуномоћје дато на поштанском обрасцу „Пуномоћ“ (образац П-71) важи до рока који је у њему назначен, а најдуже до истека календарске године у којој је издато, уколико није наступио неки од других законом прописаник разлога за отказ пуномоћја пре рока који је у њему назначен, у ком случају давалац пуномоћја мора депоновати нова пуномоћја, чији се пријем и евидентирање, такође, наплаћују по ценовнику.

Пуномоћје оверено од стране надлежних органа и служби важи за време које је у њему означено.

Пуномоћје престаје да важи истеком рока на које је издато, опозивом од стране даваоца пуномоћја, смрћу даваоца пуномоћја или пуномоћника, постављањем старатеља даваоцу пуномоћја, односно из других разлога прописаних законом.

Уколикоје давалац пуномоћја једним пуномоћјем опуномоћио два или више лица, а жели да промениили опозовенеког од тих лица, дужан је да опозове то пуномоћјеу целостии депонује ново пуномоћје.

Уколико давалац пуномоћја опозове издато пуномоћје, дужан је да о томе писаним путем обавести пошту код које је пуномоћје депоновао.

У случају губитка пуномоћја, пуномоћник је дужан да писаним путем обавести пошту код које је примао пошиљке. На исти начин дужан је да поступи и давалац пуномоћја, уколико је о губитку пуномоћја обавештен од стране пуномоћника. Давалац пуномоћја, у том случају, даје пуномоћнику ново пуномоћје, уколико то и даље жели.

Повезане услуге и информације